تغییر قیمت جدید

از تاریخ اول بهمن ماه 92 قیمت آی پی در سیستم بدین ترتیب محاسبه میشود:

قیمت ای پی اول 30 ریال

قیمت ای پی دوم 30 ریال

جمعا از هر آی پی در روز دوبار کسب درآمد انجام میگیرد که 60 ریال در مجموع میشود.

با تشکر مدیریت