اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
یوسف 53,040 ریال 26 مهر 1395
بهادر 535,760 ریال 26 مهر 1395
منصور 63,233 ریال 20 بهمن 1394
احمد 50,000 ریال 09 تير 1394
امیر 195,000 ریال 30 خرداد 1394
منصور 50,000 ریال 18 خرداد 1394
ميثم 158,000 ریال 18 خرداد 1394
امیر 165,000 ریال 26 ارديبهشت 1394
امیر 275,000 ریال 10 ارديبهشت 1394
احمد 50,000 ریال 10 ارديبهشت 1394

 

تاکنون مبلغ 35,438,794 ریال به کاربران پرداخت شده است